logo

Lathyrus sylvestris, Wald-Platterbse

° Anthidium byssinum
° Eucera longicornis
° Megachile ericetorum
° Melitturga clavicornis
° Osmia acuticornis
° Osmia tridentata
Osmia leucomelana
Megachile centuncularis
Megachile maritima
Megachile pilidens

Lathyrus sylvestris